Главна страница

104. СУРА АЛ-ХУМАЗА (КЛЕВЕТНИКЪТ)


 Меканска. Съдържа 9 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.   Горко на всеки клеветник хулител,

2.  който трупа богатство и все го брои!

(Ислямът забранява подигравките, злословенето, сплетниченето и всички недостойни постъпки.)

3.  Смята, че неговото богатство ще го увековечи.

4.  Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото.

(Трошилото е Адът, който чупи всичко хвърлено в него.)

5.  А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? –

6.  Разпаленият Огън на Аллах,

7.  който прониква до сърцата.

8.  Той ще бъде затворен над тях

9.  във високи стълбове.

Share this