Главна страница

108. СУРА АЛ-КАУСАР (АЛ-КАУСАР)


 Меканска. Съдържа 3 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ние ти дадохме [о, Мухаммед реката] ал-Каусар.

(“Каусар” е името на реката на изобилието, дарена на Мухаммед, мир нему, същевременно означава “голямо изобилие”. В тази сура се повелява  да се прави жертвоприношение и се дава отговор на съдружаващите, които обиждали Пророка, наричайки го “Лишения” (“Ал-абтар” ), защото нямал мъжка рожба.)

2.  Затова отслужвай молитвата към своя Господ и [жертвено животно] коли!

3.  Твоят ненавистник – той е лишеният.

Share this